Text Size | A   A   A
Groups : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ข้อมูลกลุ่มสินค้านำเข้าสำคัญ 10 อันดับที่นำเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของ 13 กรอบความตกลง
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
ข้อมูลสถิติข้อมูลการใช้สิทธิ FTA ของไทยกับประเทศคู่ค้า
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
ข้อมูลตารางการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ของไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
การค้าของไทยกับประเทศสำคัญ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลการค้าของไทยกับประเทศคู่เจรจา/คู่ค้าสำคัญ 
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลการส่งออกของไทยกับประเทศคู่เจรจาและคู่ค้าสำคัญ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศคู่เจรจาและคู่ค้าสาคัญของไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าส่งออกสาคัญ100 อันดับแรกของไทยกับโลกตลาดส่งออกสาคัญของไทยและแหล่งนาเข้าของตลาดส่งออ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลประเทศคู่แข่งสินค้าส่งออกสาคัญของไทย(100  อันดับแรก)ในตลาดโลก
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของโลกและประเทศผู้ส่งออกสาคัญ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์การนำเข้าภายใต้สิทธิ FTA
Last update dataset : October 31, 2021  
อัตราภาษีภายใต้สิทธิ FTA
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาความตกลง FTA ทุกเวทีของไทยอย่างสั้นๆ  ประกอบด้วย  ชื่อความตกลง  ประเทศสมาชิก  วันที่ลงนาม  วันที่มีผลบังคับใช้  และสถานะ...
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับคู่ค้าสำคัญและกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลในตารางประกอบด้วย การค้า การส่งออก การนำเข้าระหว่างไทยกับคู่ค้าสำคัญ 50 อันดับแรก รวมทั้ง อาเซียน...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv