Text Size | A   A   A
Groups : งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ทั้งปี
Last update dataset : October 31, 2021  
csv