Text Size | A   A   A
Groups : งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
รายงานด้านเศรษฐกิจ  ปี 2554 - 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
ชุดข้อมูลแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ท.ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งแสดงการใช้งบประมาณ และงบประมาณคงเหลือตามหมวดหมู่ต่างๆ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls xlsx
รายงานด้านเศรษฐกิจ  ปี 2550 - 2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx