Text Size | A   A   A
Groups : งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
งบดุลตามระบบ สศค. (Balance Sheet)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
ธุรกรรมในสินทรัพย์และหนี้สิน (Transactions in Assets and Liabilities)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
ค่าใช้จ่าย (Expense)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. หรือ GFS (Statement of Government Operations)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
ฐานะการคลังองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจำแนกตามประเภท
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
รายจ่ายกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
รายจ่ายเทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
รายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
รายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
รายได้เมืองพัทยา
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
รายได้กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
รายได้เทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
รายงานด้านเศรษฐกิจ  ปี 2554 - 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
ชุดข้อมูลแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ท.ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งแสดงการใช้งบประมาณ และงบประมาณคงเหลือตามหมวดหมู่ต่างๆ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls xlsx
รายงานด้านเศรษฐกิจ  ปี 2550 - 2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำเดือนกันยายน 2558 ถึง มีนาคม 2559 โดยวิธี ตกลงราคา
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls