Text Size | A   A   A
Groups : งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Last update dataset : February 25, 2022  
pdf
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf