Text Size | A   A   A
Groups : งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ข้อมูล 24 มิ.ย.65
Last update dataset : June 27, 2022  
jpg pdf
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ข้อมูล 17 มิ.ย.65
Last update dataset : June 20, 2022  
jpg pdf
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ข้อมูล 10 มิ.ย.65
Last update dataset : June 14, 2022  
jpg pdf
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ข้อมูล 3 มิ.ย.65
Last update dataset : June 8, 2022  
jpg pdf
ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
Last update dataset : June 6, 2022  
pdf url api
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ข้อมูล 31 พ.ค.65
Last update dataset : June 1, 2022  
pdf jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ข้อมูล 20 พ.ค.65
Last update dataset : May 25, 2022  
jpg pdf
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ข้อมูล 22 พ.ค.65
Last update dataset : May 21, 2022  
pdf jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ข้อมูล 6 พ.ค.65
Last update dataset : May 21, 2022  
pdf jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน เมษายน 2565 ข้อมูล 22 เม.ย.65
Last update dataset : May 21, 2022  
jpg pdf
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน มีนาคม 2565
Last update dataset : May 21, 2022  
pdf jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน เมษายน 2565 ข้อมูล 15 เม.ย.65
Last update dataset : May 21, 2022  
pdf jpg
เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
Last update dataset : April 25, 2022  
csv xlsx pdf url
รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Last update dataset : February 25, 2022  
pdf
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2564
Last update dataset : February 24, 2022  
pdf
แผนพลิกโฉมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ฉบับนี้ได้ตระหนักถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะและศักยภาพ ที่เน้นการขับเคล่ือนต่อเนื่องจากกลยุทธ์มหาวิทยาลัย...
Last update dataset : February 24, 2022  
pdf
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน มิถุนายน 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
jpg pdf
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
สรุปผลการดำเนินงานปี2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf