Text Size | A   A   A
Groups : งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
ชุดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx doc