Text Size | A   A   A
Groups : งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจำแนกตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครอง (Transactions in Financial Assets and Liabilities by Sector )
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
ธุรกรรมในสินทรัพย์และหนี้สิน (Transactions in Assets and Liabilities)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf