Text Size | A   A   A
Groups : งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
โครงสร้างงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
ดุลการคลัง ตามระบบกระแสเงินสด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf
รายจ่ายเมืองพัทยา
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
ดุลการคลัง ตามระบบกระแสเงินสด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf
รายจ่ายเมืองพัทยา
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจำแนกตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครอง (Transactions in Financial Assets and Liabilities by Sector )
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
เป้าหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2543 - 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
รายจ่ายจำแนกตามลักษณะงานของรัฐบาล (Outlays by Functions of Government)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
งบดุลตามระบบ สศค. (Balance Sheet)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
ธุรกรรมในสินทรัพย์และหนี้สิน (Transactions in Assets and Liabilities)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
ค่าใช้จ่าย (Expense)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. หรือ GFS (Statement of Government Operations)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลัง (Fiscal Early Warning System)
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง (Fiscal Sustainability Framework)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf
ฐานะการคลังองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจำแนกตามประเภท
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
รายจ่ายกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
รายจ่ายเทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
รายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf