Text Size | A   A   A
Groups : คมนาคมและโลจิสติกส์
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม
Last update dataset : June 24, 2022  
xlsx csv
จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า
Last update dataset : October 31, 2021  
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2555-2559
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
รายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งมีโครงข่ายรถไฟฟ้าสายหลักที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 สายทาง 13 โครงการ
Last update dataset : October 31, 2021  
ความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และการกำหนดลักษณะภาระ ในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างโครงการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย...
Last update dataset : October 31, 2021