คมนาคมและโลจิสติกส์ - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : คมนาคมและโลจิสติกส์
ข้อมูลอัตราค่าระวาง ของการเดินรถ
Last update dataset : June 19, 2023  
pdf
ข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟ ชื่อที่ดิน
Last update dataset : June 19, 2023  
pdf
ข้อมูลรถเข้า-ออกผังควบคุมการเดินรถ เวลาช้า สาเหตุ
Last update dataset : June 19, 2023  
pdf xlsx
ข้อมูลแผนที่เส้นทางการเดินรถไฟ
Last update dataset : June 19, 2023  
pdf
ข้อมูลรายงานงบการเงินของการรถไฟฯ ในแต่ละปี
Last update dataset : June 19, 2023  
pdf
ข้อมูลการให้เช่า สัญญา รูปแบบของผู้เช่า ราคา
Last update dataset : June 19, 2023  
pdf
ข้อมูลการประกาศจัดซื้อ เผยแพร่ผ่านอินทราเนต
Last update dataset : June 19, 2023  
pdf
ข้อมูลชื่อตลาด ผังตลาด และสถานที่ภายในตลาด
Last update dataset : June 19, 2023  
pdf
ข้อมูลอัตราค่าโดยสารรถไฟแต่ละประเภทและประเภทรถไฟ
Last update dataset : June 19, 2023  
pdf