กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
การบรรจุและการใช้กําลังพลสํารอง การเรียกกําลังพลสํารองหรือการระดมพล
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.2530
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf