Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
ข้อมูลกฎหมายที่รักษาการหรืออยู่ในความรับผิดชอบที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุมัติหรืออนุญาตของกระทรวงมหาดไทย มีประโยชน์สำหรับประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ...
Last update dataset : January 2, 2020  
csv