Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
ชุดข้อมูลภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv doc
ข้อมูลพื้นฐานให้แก่ประชาชนในการที่ทราบถึงจำนวนการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ที่จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวก และรวดเร็ว
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลสถิติคดีสืบเสาะและพินิจของสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ  ปีงบประมาณ 2546 - 2559(ระหว่าง ต.ค.58 - ก.พ.59) กรมคุมประพฤติ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกชนิดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
สถิติการดำเนินงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน      ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลสถิติการคุมประพฤติทั้งผู้ใหญ่และเด็กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 31 มกราคม 2559 กรมคุมประพฤติ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf csv
ข้อมูลรายงานผลการฟื้นฟูฯ ที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2546 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ชุดข้อมูลแสดงสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีรายละเอียดหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนสูงสุดจำนวน 5 หน่วยงาน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลสถิติคดีควบคุมและสอดส่องของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จำแนกตามภาระกิจ ปีงบประมาณ 2546 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกตามผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ   ปีงบประมาณ 2546 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกตามฐานความผิดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ   ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
สถิติคดีตรวจพิสูจน์ จําแนกช่วงอายุของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ   ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลรายงานผลการคุมประพฤติเสร็จสิ้นไป (สอดส่อง) ของกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติการคุมประพฤติคดีเมาแล้วขับช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 - พ.ศ 2559 กรมคุมประพฤติ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xlsx
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกช่วงอายุของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ   ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีตรวจพิสูจน์ จําแนกชนิดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีตรวจพิสูจน์ จําแนกเพศของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลกฎหมายที่รักษาการหรืออยู่ในความรับผิดชอบที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุมัติหรืออนุญาตของกระทรวงมหาดไทย มีประโยชน์สำหรับประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ชุดข้อมูลกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
รายงานผลการดำเนินงานด้านงานคุมประพฤติและฟื้นฟูฯ ประจำปีงบ2559 (ต.ค. 2558 - ก.พ.2559)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xlsx