Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
การจับกุม หมายถึง การจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
ชนิดของยาเสพติด หมายถึง ยาเสพติดให้โทษตาม พรบ.
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการข่าวยาเสพติด และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนหรือต้องการแจ้งข่าวสารยาเสพติด
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ
Last update dataset : July 6, 2022  
pdf csv api