กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามสินค้า (รายเดือน)
Last update dataset : June 4, 2023  
csv api
สถิติจำนวนคดี จำแนกตามหน่วยงาน (รายเดือน)
Last update dataset : June 4, 2023  
csv api
สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามหน่วยงาน (รายเดือน)
Last update dataset : June 4, 2023  
csv api
สถิติจำนวนคดี จำแนกตามประเภทคดี (รายเดือน)
Last update dataset : June 4, 2023  
csv api
สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามประเภทคดี (รายเดือน)
Last update dataset : June 4, 2023  
csv api
สถิติจำนวนคดี ภาพรวม (รายเดือน)
Last update dataset : June 4, 2023  
csv api
สถิติจำนวนเงินค่าปรับ ภาพรวม (รายเดือน)
Last update dataset : June 4, 2023  
csv api
สถิติจำนวนคดี จำแนกตามสินค้า (รายเดือน)
Last update dataset : June 4, 2023  
csv api
การจับกุม หมายถึง การจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
ชนิดของยาเสพติด หมายถึง ยาเสพติดให้โทษตาม พรบ.
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการข่าวยาเสพติด และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนหรือต้องการแจ้งข่าวสารยาเสพติด
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api