Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ
Last update dataset : October 10, 2022  
pdf csv xls
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ
Last update dataset : October 10, 2022  
pdf csv xls
ด้วยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562...
Last update dataset : January 20, 2022  
url pdf
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
น้ำตกตาดทองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านโพนวิสัยมีเนื้อที่ประมาณ 88,075 ไร่อยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นน้้าตกที่สวยงาม มีปริมาณน้้ามากเกือบตลอดปี...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf jpeg
การบรรจุและการใช้กําลังพลสํารอง การเรียกกําลังพลสํารองหรือการระดมพล
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
พ.ร.บ. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
สิทธิที่กําลังพลสํารองได้รับในรูปของตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
กําหนดเวลาการเป็นกําลังพลสํารอง การยกเว้นการเป็นกําลังพลสํารอง และการพ้นจากการเป็นกําลังพลสํารอง การผ่อนผันให้กําลังพลสํารองไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.2530
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ประกาศต่าง ๆ ของ ศูนย์​อำนวย​การรักษา​ผลประโยชน์​ของ​ชาติ​ทางทะเล​​
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. .......
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎหระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .......
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf