กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
การดำเนินคดีตามความผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต กำหนดให้สามารถระงับคดีได้ก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล โดยการเปรียบเทียบคดี ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560...
Last update dataset : May 12, 2024  
rdf csv api xls
มาตรา 136 ในกรณีที่ต้องมีการเปรียบเทียบคดี (ค่าปรับ) ให้ใช้ราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1) ในการกำหนดค่าปรับ แต่ในกรณีที่ไม่มีราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1)...
Last update dataset : May 12, 2024  
rdf csv api xls
สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามสินค้า (รายเดือน)
Last update dataset : July 12, 2023  
csv xls api rdf
สถิติจำนวนคดี จำแนกตามหน่วยงาน (รายเดือน)
Last update dataset : July 12, 2023  
csv xls api rdf
สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามหน่วยงาน (รายเดือน)
Last update dataset : July 12, 2023  
csv xls api rdf
สถิติจำนวนคดี จำแนกตามประเภทคดี
Last update dataset : July 12, 2023  
csv xls api rdf
สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามประเภทคดี
Last update dataset : July 12, 2023  
csv xls api rdf
สถิติจำนวนคดี จำแนกตามสินค้า (รายเดือน)
Last update dataset : July 12, 2023  
csv xls api rdf
การจับกุม หมายถึง การจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
ชนิดของยาเสพติด หมายถึง ยาเสพติดให้โทษตาม พรบ.
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการข่าวยาเสพติด และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนหรือต้องการแจ้งข่าวสารยาเสพติด
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api