Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
หมายบังคับคดี หมายถึง หมายที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล.
Last update dataset : May 18, 2022  
csv
เป็นบัญชีรายการกฎหมายทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.
Last update dataset : May 12, 2022  
csv
ชุดข้อมูลภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv doc
ข้อมูลสถิติคดีสืบเสาะและพินิจของสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ  ปีงบประมาณ 2546 - 2559(ระหว่าง ต.ค.58 - ก.พ.59) กรมคุมประพฤติ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกชนิดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
สถิติการดำเนินงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน      ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลสถิติการคุมประพฤติทั้งผู้ใหญ่และเด็กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 31 มกราคม 2559 กรมคุมประพฤติ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf csv
ข้อมูลรายงานผลการฟื้นฟูฯ ที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2546 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ชุดข้อมูลแสดงสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีรายละเอียดหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนสูงสุดจำนวน 5 หน่วยงาน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลสถิติคดีควบคุมและสอดส่องของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จำแนกตามภาระกิจ ปีงบประมาณ 2546 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกตามผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ   ปีงบประมาณ 2546 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกตามฐานความผิดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ   ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
สถิติคดีตรวจพิสูจน์ จําแนกช่วงอายุของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ   ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลรายงานผลการคุมประพฤติเสร็จสิ้นไป (สอดส่อง) ของกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติการคุมประพฤติคดีเมาแล้วขับช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 - พ.ศ 2559 กรมคุมประพฤติ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xlsx
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกช่วงอายุของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ   ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีตรวจพิสูจน์ จําแนกชนิดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีตรวจพิสูจน์ จําแนกเพศของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลกฎหมายที่รักษาการหรืออยู่ในความรับผิดชอบที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุมัติหรืออนุญาตของกระทรวงมหาดไทย มีประโยชน์สำหรับประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ชุดข้อมูลกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls