Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
ข้อมูลสถิติคดีควบคุมและสอดส่องของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จำแนกตามภาระกิจ ปีงบประมาณ 2546 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกตามผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ   ปีงบประมาณ 2546 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกตามฐานความผิดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ   ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
สถิติคดีตรวจพิสูจน์ จําแนกช่วงอายุของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ   ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลรายงานผลการคุมประพฤติเสร็จสิ้นไป (สอดส่อง) ของกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติการคุมประพฤติคดีเมาแล้วขับช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 - พ.ศ 2559 กรมคุมประพฤติ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xlsx
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกช่วงอายุของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ   ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีตรวจพิสูจน์ จําแนกชนิดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีตรวจพิสูจน์ จําแนกเพศของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลกฎหมายที่รักษาการหรืออยู่ในความรับผิดชอบที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุมัติหรืออนุญาตของกระทรวงมหาดไทย มีประโยชน์สำหรับประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ชุดข้อมูลกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
รายงานผลการดำเนินงานด้านงานคุมประพฤติและฟื้นฟูฯ ประจำปีงบ2559 (ต.ค. 2558 - ก.พ.2559)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xlsx
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
รายงานผลการดำเนินงานด้านงานคุมประพฤติและฟื้นฟูฯ ประจำปีงบ2557 (ต.ค. 2556 - ก.พ.2557)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xlsx
ข้อมูลสถิติรายงานอายุและเพศของจําเลย งานสืบเสาะและพินิจ ของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ประจําปีงบประมาณ2550 - 2559(ตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xlsx
ข้อมูลสถิติคดีสืบเสาะและพินิจจําแนกตามฐานความผิดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2553 - 2559(ตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกตามเพศของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติการคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558 กรมคุมประพฤติ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xlsx
หนังสือรอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf