กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
สรุปจำนวนคดีอาญาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คดีอาญาสะสมจำแนกตามเพศ คดีอาญาสะสมจำแนกตามผลคดี คดีอาญาสะสมจำแนกตามอายุขณะกระทำผิด...
Last update dataset : February 12, 2023  
xlsx
สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามสินค้า (รายเดือน)
Last update dataset : February 12, 2023  
csv api
สถิติจำนวนคดี จำแนกตามหน่วยงาน (รายเดือน)
Last update dataset : February 12, 2023  
csv api
สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามหน่วยงาน (รายเดือน)
Last update dataset : February 12, 2023  
csv api
สถิติจำนวนคดี จำแนกตามประเภทคดี (รายเดือน)
Last update dataset : February 12, 2023  
csv api
สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามประเภทคดี (รายเดือน)
Last update dataset : February 12, 2023  
csv api
สถิติจำนวนคดี ภาพรวม (รายเดือน)
Last update dataset : February 12, 2023  
csv api
สถิติจำนวนเงินค่าปรับ ภาพรวม (รายเดือน)
Last update dataset : February 12, 2023  
csv api
สถิติจำนวนคดี จำแนกตามสินค้า (รายเดือน)
Last update dataset : February 12, 2023  
csv api
จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ
Last update dataset : October 10, 2022  
pdf csv xls
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ
Last update dataset : October 10, 2022  
pdf csv xls
การจับกุม หมายถึง การจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
ชนิดของยาเสพติด หมายถึง ยาเสพติดให้โทษตาม พรบ.
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการข่าวยาเสพติด และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนหรือต้องการแจ้งข่าวสารยาเสพติด
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
ชุดข้อมูลแสดงสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีรายละเอียดหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนสูงสุดจำนวน 5 หน่วยงาน
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx
หมายบังคับคดี หมายถึง หมายที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล.
Last update dataset : June 8, 2022  
csv
เป็นบัญชีรายการกฎหมายทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.
Last update dataset : May 12, 2022  
csv
สถิติโรงงานอุตสาหกรรม
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
ด้วยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562...
Last update dataset : January 20, 2022  
url pdf