Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
หมายบังคับคดี หมายถึง หมายที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล.
Last update dataset : June 8, 2022  
csv