Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
ข้อมูลสถิติการคุมประพฤติทั้งผู้ใหญ่และเด็กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 31 มกราคม 2559 กรมคุมประพฤติ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf csv
ข้อมูลสถิติการคุมประพฤติคดีเมาแล้วขับช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 - พ.ศ 2559 กรมคุมประพฤติ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xlsx
รายงานผลการดำเนินงานด้านงานคุมประพฤติและฟื้นฟูฯ ประจำปีงบ2559 (ต.ค. 2558 - ก.พ.2559)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xlsx
รายงานผลการดำเนินงานด้านงานคุมประพฤติและฟื้นฟูฯ ประจำปีงบ2557 (ต.ค. 2556 - ก.พ.2557)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xlsx
ข้อมูลสถิติรายงานอายุและเพศของจําเลย งานสืบเสาะและพินิจ ของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ประจําปีงบประมาณ2550 - 2559(ตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xlsx
ข้อมูลสถิติการคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558 กรมคุมประพฤติ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xlsx