Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
เผยแพร่ข้อมูลคำขอรับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ชุดข้อมูลภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv doc
ข้อมูลพื้นฐานให้แก่ประชาชนในการที่ทราบถึงจำนวนการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ที่จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวก และรวดเร็ว
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข่าวสารต่างๆ ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม เช่น - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข่าวรับสมัครงาน
Last update dataset : October 31, 2021  
api
เผยแพร่ข้อมูลคำขอรับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ประกาศต่าง ๆ ของ ศูนย์​อำนวย​การรักษา​ผลประโยชน์​ของ​ชาติ​ทางทะเล​​
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลการนำเข้าตามพิกัดกรมศุลกากร จำแนกตามประเทศของไทย โดยกำหนดปี เดือน สินค้าที่ต้องการ แสดงผลมูลค่าหน่วยเป็นเงินบาทและเหรียญสหรัฐ
Last update dataset : October 31, 2021  
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. .......
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎหระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .......
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รวมคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล 
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลสถิติคดีสืบเสาะและพินิจของสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ  ปีงบประมาณ 2546 - 2559(ระหว่าง ต.ค.58 - ก.พ.59) กรมคุมประพฤติ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกชนิดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xls
สถิติการดำเนินงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน      ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ชุดข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน - ตราสารทางกฎหมายของอาเซียน และ กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก Dataset on ASEAN Member' Legislation and ASEAN Legal Instruments Database
Last update dataset : October 31, 2021  
xls rdf json
ข้อมูลสถิติการคุมประพฤติทั้งผู้ใหญ่และเด็กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 31 มกราคม 2559 กรมคุมประพฤติ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf csv