Text Size | A   A   A
Groups : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ชุดข้อมูลปริมาณการใช้งานเน็ตประชารัฐของหมู่บ้าน จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน รายเดือน
Last update dataset : July 19, 2021  
csv xlsx doc docx
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR)
Last update dataset : March 10, 2021  
docx xlsx