Text Size | A   A   A
Groups : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ จากข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
Last update dataset : April 7, 2021  
csv api
นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านพลังงาน จากข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
Last update dataset : April 7, 2021  
csv api
นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ จากข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
Last update dataset : April 7, 2021  
csv api
นักวิจัยดำเนินการด้าน Zero Waste จากข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
Last update dataset : April 7, 2021  
csv api
สรุปสถิติจำนวนนักวิจัยในประเทศไทย จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
Last update dataset : November 9, 2020  
csv