Text Size | A   A   A
Groups : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
รวมเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
ข้อมูลจากการวิจัยจากฐานข้อมูล เช่น เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผลงานนักวิจัย ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ข้อมูลผลการปฏิบัติงานราชการ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง...
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
ข้อมูลคลื่นความถี่วิทยุของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ที่ส่งกระจายเสียงทั้งระบบ AM และ FM ทุกส่วนภูมิภาคในประเทศไทย 
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx xls csv
ข้อมูลรายชื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ให้บริการทุกส่วนภูมิภาคในประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv xls