Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์พัฒนาการศึกษาก่อนปฐมวัย เพื่อจัดการด้านการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml pdf json
ชั้นข้อมูลที่ตั้งวิทยาลัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 1.ยุบโรงเรียนสวนหลวง เขตปทุมวัน 1 โรงเรียน เมื่อ 31 ธันวาคม 2553 2.เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดปทุมวนาราม สำนักงายเขตปทุมวัน...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf