Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
วิจัยเชิงปริมาณเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อ 2000 ตัวอย่าง ของประชากรกลุ่ม Gen Z ถึงกลุ่ม Baby Boomers กระจายตัวครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx docx
น้ำตกตาดทองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านโพนวิสัยมีเนื้อที่ประมาณ 88,075 ไร่อยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นน้้าตกที่สวยงาม มีปริมาณน้้ามากเกือบตลอดปี...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf jpeg
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ข้อมูลสถิตินักศึกษาปัจจุบันในสถาบันอุดมศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา และ เพศ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv api
จำนวนนักเรียน แยกตามประเภทความพิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
Last update dataset : October 31, 2021  
doc
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2560
Last update dataset : October 31, 2021  
xls zip
จำนวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น เพศ และประเภทความพิการ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายโรง จำแนกตามรายวิชา ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
รายงานสรุปจำนวนนักศึกษา กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx xls
ผลคะแนน ONET ประจำปี 2562 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ประกอบไปด้วย รหัสสถาบันอุดมศึกษา ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสถาบัน เว็บไซต์สถาบันอุดมศึกษา และ ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (Latitude...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv api
รายชื่อโรงเรียนสาธิต ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
csv api
รายการข้อมูลสถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (UOC_UNIV) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งข้อมูล
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url api
รายการข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url api
รายการข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา (UOC_GRADUATE) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งข้อมูล
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url api
รายการข้อมูลรายบุคคลบุคลากร (UOC_STAFF) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งข้อมูล
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url api
รายการข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา (UOC_STUDENT) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งข้อมูล
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url api