Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
Last update dataset : August 24, 2021  
xlsx
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
Last update dataset : August 24, 2021  
api xls
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
Last update dataset : August 24, 2021  
xlsx
จำนวนนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
Last update dataset : August 24, 2021  
xlsx
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
Last update dataset : August 24, 2021  
xlsx
นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ (นักเรียนติด G) ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
Last update dataset : August 24, 2021  
xlsx
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
Last update dataset : August 24, 2021  
xlsx