Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
สถิติเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมที่สำนักงาน กสทช. ได้รับไว้เป็นเรื่องร้องเรียน
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ผลการวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด/กลุ่มโรงเรียน
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv