Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
ข้อมูลผู้ผ่านการอบรมวันที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำแนกตามระดับต้น กลาง สูง ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC...
Last update dataset : October 31, 2021  
url pdf json docx xlsx
ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC Opendata Web Service)...
Last update dataset : October 31, 2021  
url json docx xlsx
ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ติดตามข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้ที่ http://apps.nbtc.go.th/license/ ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service...
Last update dataset : October 31, 2021  
json docx url xlsx
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ผ่านการจดทะเบียน จากสำนักงาน กสทช. ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ข้อมูลชุดนี้มีระยะเวลาปรับปรุงข้อมูล 7 วัน)
Last update dataset : October 31, 2021  
url xlsx
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน จากสำนักงาน กสทช. ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ข้อมูลชุดนี้มีระยะเวลาปรับปรุงข้อมูล 7 วัน)
Last update dataset : October 31, 2021  
url xlsx