Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
เป็นข้อมูลแสดงปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้ โดยแยกเป็นรายอำเภอและชนิดของสัตว์น้ำที่จับได้ รวบรวมโดยสำนักงานประมงจังหวัดยะลา
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx