Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) จำแนกตามตราอักษร, รุ่น, จังหวัดและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv docx
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ประเภทของระบบดาวเทียม ประเภทของภารกิจ สถานะสิทธิ เลขที่การอนุญาต วันที่เริ่มได้รับการอนุญาต วันสิ้นสุดการรับอนุญาต...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url
สถิติเรื่องร้องเรียนที่อาจเข้าข่ายการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระหว่างปี 2558-2563 โดยจัดเก็บในรูปแบบ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน คือ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx docx