Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
ชนิดพันธุ์พืชที่มีท่อลำเลียงในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2549) ประกอบด้วย กลุ่มเฟิน กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย และกลุ่มพืชดอก...
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv
จำนวนการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง
Last update dataset : December 17, 2021  
xlsx csv
ใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
url csv
สถิติการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม, พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ระหว่างปี...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
เป็นข้อมูลแสดงปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้ โดยแยกเป็นรายอำเภอและชนิดของสัตว์น้ำที่จับได้ รวบรวมโดยสำนักงานประมงจังหวัดยะลา
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนใบอนุญาตสินค้ายาสูบ แยกรายสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
url csv
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ประเภทของระบบดาวเทียม ประเภทของภารกิจ สถานะสิทธิ เลขที่การอนุญาต วันที่เริ่มได้รับการอนุญาต วันสิ้นสุดการรับอนุญาต...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url
สถิติเรื่องร้องเรียนที่อาจเข้าข่ายการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระหว่างปี 2558-2563 โดยจัดเก็บในรูปแบบ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน คือ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx docx
จำนวนใบอนุญาตสินค้าสุรา แยกรายสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ผลการวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด/กลุ่มโรงเรียน
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คำนวณจากข้อมูลตัวอย่างของการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 สำรวจโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จำแนกตามภาค
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
Employment-to-population ratio
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ร้อยละของสถานประกอบการ ที่มีการรับคำสั่งซื้อสินค้า/บริการทางอินเตอร์เน็ต จำแนกตามภาค
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
ร้อยละของสถานประกอบการ ที่มีการสั่งซื้อสินค้า/บริการทางอินเตอร์เน็ต
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้อินเตอร์เน็ต
Last update dataset : February 24, 2020  
csv