Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) จำแนกตามตราอักษร, รุ่น, จังหวัดและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv docx
รายรับจากการชำระค่าพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้มีสิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ลงทะเบียนใช้ระบบe-bcs
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยแบ่งออกตามช่องทางการยื่นต่ออายุฯ ต่อสถานี
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่มายื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ ต่อสถานี
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลครั้งที่ รอบที่ วัน สถานที่ จำนวนคน ในการจัดสอบ ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC Opendata Web...
Last update dataset : October 31, 2021  
json docx xlsx
ผลการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC Opendata Web Service)...
Last update dataset : October 31, 2021  
json docx xlsx
ข้อมูลผู้ผ่านการอบรมวันที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำแนกตามระดับต้น กลาง สูง ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC...
Last update dataset : October 31, 2021  
url pdf json docx xlsx
ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC Opendata Web Service)...
Last update dataset : October 31, 2021  
url json docx xlsx
ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ติดตามข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้ที่ http://apps.nbtc.go.th/license/ ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service...
Last update dataset : October 31, 2021  
json docx url xlsx
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ประเภทของระบบดาวเทียม ประเภทของภารกิจ สถานะสิทธิ เลขที่การอนุญาต วันที่เริ่มได้รับการอนุญาต วันสิ้นสุดการรับอนุญาต...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url
สถิติเรื่องร้องเรียนที่อาจเข้าข่ายการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ผ่านการจดทะเบียน จากสำนักงาน กสทช. ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ข้อมูลชุดนี้มีระยะเวลาปรับปรุงข้อมูล 7 วัน)
Last update dataset : October 31, 2021  
url xlsx
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน จากสำนักงาน กสทช. ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ข้อมูลชุดนี้มีระยะเวลาปรับปรุงข้อมูล 7 วัน)
Last update dataset : October 31, 2021  
url xlsx
ข้อมูลการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระหว่างปี 2558-2563 โดยจัดเก็บในรูปแบบ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน คือ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx docx