Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
สถิติการขอเข้ารับคำปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ข้อมูลระหว่างวันที่ 31 ตุลลาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
Last update dataset : July 9, 2021  
jpg
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก จำแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากอุปกรณ์ที่ใช้ขับขี่
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก จำแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก จำแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคล
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อม จำแนกตามจังหวัด
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก สาเหตุจากอุปกรณ์ที่ใช้ขับขี่ จำแนกตามจังหวัด
Last update dataset : February 24, 2020  
csv