Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
ข้อมูลผู้ผ่านการอบรมวันที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำแนกตามระดับต้น กลาง สูง ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC...
Last update dataset : October 31, 2021  
url pdf json docx xlsx
ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC Opendata Web Service)...
Last update dataset : October 31, 2021  
url json docx xlsx
ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ติดตามข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้ที่ http://apps.nbtc.go.th/license/ ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service...
Last update dataset : October 31, 2021  
json docx url xlsx