Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
สถิติจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2563 โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจแและขนาดของธุรกิจ
Last update dataset : June 2, 2022  
url xlsx