Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
3 datasets found
Order by :
รายละเอียดแผนการดำเนินงานสร้างพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายละเอียดแผนการดำเนินงานสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลทะเบียนพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
Last update dataset : October 31, 2021  
ods