Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
26 datasets found
Order by :
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf
เครื่องมือเก็บรวบรวม
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 1. ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน 2. ศาสนา 3. การยอมรับพฤติกรรมทางสังคม 4. คุณธรรม - จริยธรรม 5....
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 1. ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน 2. การอ่านของเด็กเล็ก 3. การอ่านของประชากร...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
(1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม แบบสอบถามบนเว็บไซต์ SDMX hubs...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้ิมูล
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายของประชากร
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 1. ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน 2. การสูบบุหรี่ 3. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 4. การบริโภคอาหาร 5....
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
(1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม แบบสอบถามบนเว็บไซต์ SDMX hubs...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf xlsx
เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 1. ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน 2. หลักประกันด้านสุขภาพ 3. การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข 4....
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 1. ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน 2. การศึกษา 3. การทำงานระหว่าง 12 เดือนก่อนสัมภาษณ์ 4....
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 1. ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน 2. การสูบบุหรี่ 3. การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4. การใช้สารเสพติด...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของการการเปลี่ยนแปลงของประชากร
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของประชากร
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf