Datasets - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ (3,969 )

ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และรายงาน จากหนังสือรับรองความปลอดภัยอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก (Health Certificate)...

Last update dataset : October 31, 2021
เกษตรกรรม
csv pdf
ข้อมูลนำเข้าอาหารสัตว์ (3,534 )

ข้อมูลนำเข้าอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และรายงาน จากหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)...

Last update dataset : October 31, 2021
เกษตรกรรม
csv pdf