Datasets - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
รายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน (รายจังหวัด) จากข้อมูล จปฐ ปี 2558 (5,890 )

รายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน (รายจังหวัด) จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 ซึ่งรวมรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือน ทั้งจากรายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต...

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
csv