Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
3 datasets found
Order by :
การขออนุญาตและการดาเนินการที่เกี่ยวกับยุทธภัณฑ์
Last update dataset : January 24, 2022  
pdf
สถิติการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม, พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ระหว่างปี...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สถิติการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม, พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ระหว่างปี...
Last update dataset : September 24, 2021  
csv