Text Size | A   A   A
12 datasets found
Order by :
ชุดความรู้ เรื่องLow Carbon Tourism เที่ยวแบบคนไม่เอาถ่าน
Last update dataset : July 25, 2022  
งานวิจัยผลการประเมินการทวีคูณของรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ (Multiplier Effects)
Last update dataset : July 25, 2022  
การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Last update dataset : July 25, 2022  
การประเมินระดับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่พิเศษ และ ผลการวิเคราะห์ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economics value) จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท....
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
หนังสือเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. เปรียบเสมือนประตูบานแรกที่จะเปิดให้ผู้อ่านได้ก้าวเข้าไปรู้จักการท่องเที่ยวที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” (๑๔ ชุมชนต้นแบบของ อพท.)...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ชุดความรู้เที่ยวแบบคนไม่เอาถ่านบอกเล่าถึงความสำคัญการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบ "Low Carbon Tourism"...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ชุดความรู้การท่องเที่ยวเชิงอาหารบอกเล่าถึงการดำเนินงานของอพท. ในด้านการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารและเมนูเด่นในท้องถิ่น ที่สามารถสะท้อนความจริงแท้ (Authenticity)...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ชุดความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในมิติของ อพท. ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า (Value Creation) บนพื้นฐานแก่นแท้แห่งความเป็นไทย...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ผลการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษทั้งรายได้ทางตรง และรายได้แบบทวีคูณของรายได้จากการท่องเที่ยว (Multiplier Effects of Tourism)...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
งานวิจัยเรื่อง "การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"...
Last update dataset : October 31, 2021  
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท....
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอพท. ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าในประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf