Datasets - Open Government Data of Thailand
6 datasets
Order by
ข้อมูลคำศัพท์ทางมานุษยวิทยา (739 )

การรวบรวมคำศัพท์...

Last update dataset : September 12, 2023
json api xls
ข้อมูลรายงานศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยา (455 )

ชุดข้อมูลรายงานวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและนักวิชาการภายนอกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Last update dataset : September 12, 2023
json xls api
ข้อมูลบทความทางมานุษยวิทยา (500 )

ชุดข้อมูลบทความที่เขียนขึ้นจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมคำศัพท์ทางมานุษยวิทยา

Last update dataset : September 12, 2023
json xls api
ข้อมูลบทความศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยา (566 )

ชุดข้อมูลบทความวิชาการที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร...

Last update dataset : September 12, 2023
json xls api
ข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย (8,492 )

ฐานข้อมูลงานประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย จัดทำขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2557-2560 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่ต้องการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย...

Last update dataset : March 17, 2023
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
csv json xlsx
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม (1,854 )

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (Landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจากยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น...

Last update dataset : June 14, 2022
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
json