Datasets - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม (1,871 )

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (Landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจากยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น...

Last update dataset : June 14, 2022
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
json