Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
150 datasets found
Order by :
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : December 1, 2023  
xlsx csv url
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : December 1, 2023  
xlsx csv url
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
Last update dataset : November 15, 2023  
xlsx pdf url xls csv
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำแนกตามประเภทรายจ่าย และแผนงาน
Last update dataset : November 15, 2023  
xlsx url
โครงการสำรวจแรง​​​งานนอกระบบ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์พร้อมรายละเอียด (1) ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ (2) ผลิตภัณฑ์ เช่น สิ่งพิมพ์ (ควรระบุ ชื่อสิ่งพิมพ์ เวอร์ชัน ปีที่ผลิต ผู้ผลิต เลข...
Last update dataset : November 12, 2023  
pdf xlsx url
ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่ให้ผล) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด รายการสินค้า...
Last update dataset : November 12, 2023  
xlsx url pdf
ข้อมูลสถิติยานพาหนะ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
Last update dataset : November 12, 2023  
url xlsx pdf
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
Last update dataset : November 12, 2023  
url xlsx pdf
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
Last update dataset : November 12, 2023  
url xlsx pdf
ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่ให้ผล) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด รายการสินค้า...
Last update dataset : November 12, 2023  
xlsx url pdf
ข้อมูลสถิติยานพาหนะ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
Last update dataset : November 12, 2023  
url xlsx pdf
ข้อมูลสถิติยานพาหนะ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
Last update dataset : November 12, 2023  
url xlsx pdf
ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่ให้ผล) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด รายการสินค้า...
Last update dataset : November 12, 2023  
xlsx url pdf
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
Last update dataset : November 12, 2023  
url xlsx pdf
ข้อมูลรายชื่อพรรณไม้ที่พบในประเทศไทย ช่วยให้ทราบข้อมูลของชนิด ชื่อพฤกษศาสตร์และชื่อทางการ
Last update dataset : October 15, 2023  
xlsx url
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 16 ประเภท ได้แก่ ถ้ำ น้ำตก จุดชมวิว ศิลปวัฒนธรรม/โบราณสถาน สัตว์ป่า จุดพักผ่อนในเขตบริการ ชมพรรณไม้/ป่าไม้ ภูเขา/ดอย ธรณีสัณฐาน แม่น้ำ/ลำคลอง/ทะเลสาบ...
Last update dataset : October 15, 2023  
url xlsx
ข้อมูลแสดงจำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้และสถิติการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบ
Last update dataset : October 15, 2023  
xls csv url xlsx
ภาพรวมงบการเงินของผู้ประกอบการ MSME เฉพาะนิติบุคคล ที่สามารถจำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และพื้นที่
Last update dataset : October 5, 2023  
xlsx csv url
ข้อมูลสถิติยานพาหนะ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
Last update dataset : September 15, 2023  
xlsx pdf url
ข้อมูลระบุที่อยู่ ประเภทจุดตัด และแผนการดำเนินงานปรับปรุง
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx url