Text Size | A   A   A
6 datasets found
Order by :
ข้อมูลรายชื่อผู้ขายสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในตลาดออนไลน์ DGTFarm ซึ่งประกอบด้วยตลาด 3 ประเภทคือ ตลาด GAP ตลาด Organic ตลาด QR Trace ตลาดเกษตรชุมชน และ ตลาด Q Canteen
Last update dataset : January 12, 2023  
xlsx
เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ที่ได้รับการรับรอง แบ่งออกเป็น ประเภทตลาดสด และ โมเดิร์นเทรด ซึ่งประเภทตลาดสดยังสามารถแบ่งย่อยเป็น ชื่อตลาด...
Last update dataset : June 27, 2022  
xlsx
การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นข้อมูลที่รวบรวมผลการดำเนินการตามคำรับรองในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ปัจจุบัน
Last update dataset : June 27, 2022  
xlsx
ข้อมูลรายชื่อผู้ขายสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในตลาดออนไลน์ DGTFarm ซึ่งประกอบด้วยตลาด 3 ประเภทคือ ตลาด GAP ตลาด Organic และตลาด QR Trace
Last update dataset : June 15, 2022  
xlsx
ชุดข้อมูลผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเป็นชุดข้อมูลหน่วยตรวจสอบรับรองที่ได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
รายชื่อหน่วยรับรอง (CB)
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx