Text Size | A   A   A
5 datasets found
Order by :
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2557
Last update dataset : November 10, 2021  
xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2556
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx